Kreu Ekonomi A lejohet të ndryshohet forma e Biznesit individual në Shoqëri me Pergjegjsi te Kufizuar(SH.P.K)

A lejohet të ndryshohet forma e Biznesit individual në Shoqëri me Pergjegjsi te Kufizuar(SH.P.K)

nga Flamur Berisha

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2016 mbi Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit, të cilin e gjeni në ueb-faqen e ATK-se www.atk-ks.org , gjegjësisht në linkun publikime – shpjegime publike. Ky Vendim Shpjegues Publik sqaron në mënyrë të detajuar të gjithë hapat që duhet t’i ndërmerr biznesi i cili është i interesuar të bëjë ndryshimin e pronësisë së biznesit apo formës se biznesit.

Pra, për të bërë ndryshimin e formës së biznesit, ju duhet të ndjekeni hapat e parapara në Vendimin Shpjegues Publik 02/2016.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni