Kreu Biznes Apliko për Grande. Këto kategori do të mbështeten

Apliko për Grande. Këto kategori do të mbështeten

nga Flamur Berisha

Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Bullgarisë përmes Ambasadës së Republikës së Bullgarisë në Republikën e Kosovës shpall një procedurë për pranimin dhe përzgjedhjen e propozimeve për projektet që do të zbatohen me një grant përmes Ndihmës Zyrtare të Zhvillimit të Republikës së Bullgarisë, me një periudhë fillestare zbatimi në 2022. Fushat prioritare për zbatimin e projektit në territorin e Republikës së Kosovës janë:
sigurimi i arsimit gjithëpërfshirës dhe cilësor, duke përmirësuar infrastrukturën shkollore;
mbështetje për sigurimin e mbulimit shëndetësor universal dhe qasjen në shërbime cilësore shëndetësore.

Të drejtë aplikimi :

Organizatat Jo-Qeveritare, Autoritetet Lokale, Institucionet Shëndetësore, Shkollat.

PERSHKRIMI

1. Objektivat dhe qëllimi i projekteve:
Ndihma në përmirësimin e kushteve për arsim, trajnim dhe qasje në arsim cilësor gjithëpërfshirës, ​​përfshirë ndërtimin e infrastrukturës arsimore; ngritjen e kualifikimeve të mësuesve, cilësinë e materialit mësimor dhe rezultatet e të nxënit të studentëve; përmirësimi i aftësive komunikuese të fëmijëve / studentëve dhe aftësive të tyre të të menduarit kritik; sigurimi i mbulimit shëndetësor universal duke përmirësuar kushtet për sigurimin e shërbimeve shëndetësore cilësore. 2. Grupet e synuara: fëmijë, studentë dhe mësues / edukatorë nga institucionet arsimore / shkollat ​​dhe kopshtet; kategori të prekshme të personave (persona me aftësi të kufizuara, përfaqësues të komuniteteve të margjinalizuara, etj.); Qytetarë nga vendbanimet me infrastrukturë të pazhvilluar shëndetësore. 3. Rezultatet / Rezultatet: përmirësimi i bazës materiale të shkollave dhe institucioneve arsimore, që synojnë përmirësimin e cilësisë së materialit të mësuar dhe, rrjedhimisht, përmirësimin e përgatitjes së studentëve për tregun e punës; përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve duke ofruar shërbime shëndetësore cilësore pranë fushës së tyre; krijimin e kushteve për zhvillim të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës socio-ekonomik; pohimi i emrit të mirë dhe autoritetit ndërkombëtar të Republikës së Bullgarisë. 4. Buxheti i pranueshëm i projektit: 4.1. Shuma minimale e projektit është 2,557.08 EURO. 4.2. Shuma maksimale e rekomanduar e projektit është 15,342.49 EURO. 4.3. Bashkëfinancimi i aktiviteteve të projektit të ofruara nga aplikanti do të konsiderohet një avantazh në vlerësimin, përzgjedhjen dhe miratimin e projekteve. 5. Afatet e zbatimit dhe kohëzgjatja e projekteve: 5.1 Propozimet e projektit duhet të përmbajnë një datë indikative të fillimit për zbatimin e projektit pas 1 Marsit 2022 dhe jo më vonë se 30 Nëntor 2022. 5.2. Projektet duhet të përfundojnë jo më vonë se 31 Dhjetor 2022. 6. Kandidatët e kualifikuar: njësitë buxhetore primare dhe sekondare – personat juridikë të Republikës së Kosovës; komunat dhe shoqatat e tyre; institucionet arsimore, shëndetësore dhe sociale; organizata joqeveritare ndërkombëtare dhe lokale; organizatat ndërkombëtare humanitare. Individët dhe personat juridikë për të cilët ekzistojnë rrethana sipas Artit. 23, paragrafi 3-8 të Dekretit Nr. 234 të Këshillit të Ministrave të datës 01.08.2011 mbi politikën e Republikës së Bullgarisë për pjesëmarrjen në bashkëpunimin ndërkombëtar të zhvillimit nuk mund të aplikojë për pjesëmarrje në sigurimin e ndihmës për zhvillim. 7. Aktivitetet e Pranueshme dhe Kostot e Projektit: 7.1 Kostot e zbatimit të projektit duhet të plotësojnë të gjitha kushtet më poshtë: – të jetë i ligjshëm dhe të jetë në përputhje me parimet e përgjegjësisë, ekonomisë, efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës; – ekzekutohet vetëm kundrejt dokumenteve të nevojshme mbështetëse – faturat ose dokumente të tjera me vlerë provuese ekuivalente, duke dëshmuar shpenzimet e bëra; – të jetë brenda kufijve të buxhetit të projektit; – Të mos financohet nga një projekt, program ose ndonjë skemë tjetër financiare, në lidhje me ose që buron nga buxheti kombëtar, buxheti i BE-së ose ndonjë donator tjetër. 7.2. Aktivitetet e Detyrueshme që do të sigurohen në Projekt: – sigurimi i një raporti të auditimit të lëshuar nga një auditor i pavarur financiar; – aktivitete për të siguruar publicitet dhe dukshmëri të ndihmës financiare të dhënë, në përputhje me Udhëzimet për Publikim dhe Vizibilitet të Ndihmës Bullgare të Zhvillimit, me vlerë 3 deri në 5% të vlerës totale të projektit, por që nuk i kalon 5 000 BGN. Udhëzimet për publicitetin dhe dukshmërinë e ndihmës bullgare të zhvillimit dhe udhëzimet për identitetin vizual dhe standardin grafik të logos janë botuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. 7.3. Shembuj të aktiviteteve të pranueshme për financim: Asistenca Zyrtare e Zhvillimit do të financojë aktivitete që kontribuojnë në forcimin e institucioneve publike në Republikën e Kosovës, përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave kombëtare në fushat me përparësi dhe që synojnë të rrisin transparencën, përgjegjshmërinë dhe efektivitetin e tyre, si dhe ato që kontribuojnë në forcimin dhe zhvillimin civil shoqërinë dhe rritjen e kontributit të saj në drejtësinë sociale, demokracinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm, për shembull: zhvillimin e moduleve të reja / azhurnimin e trajnimit ekzistues; kryerja e trajnimeve për tema specifike në institucionet bullgare për shkëmbimin e praktikave të mira dhe përmirësimin e kualifikimeve të punonjësve të administratës së Kosovës; Organizimi dhe kryerja e seminareve, forume, konferenca dhe të tjera. Aktivitete në lidhje me përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës në zonën përkatëse dhe rritjen e potencialit të vendeve përmes furnizimit me pajisje dhe materiale, punë ndërtimore, restaurim, rinovim, rehabilitim, masa konservimi dhe përmirësimin e ndërtesave dhe infrastrukturës ngjitur, ndërtesave publike dhe faqe të tjera plotësuese, për shembull: Furnizimi me pajisje dhe materiale të destinuara për pronën shtetërore ose komunale – shkolla, spitale, kopshte, shtëpi për të moshuarit, etj.

Punimet e ndërtimit për të përmirësuar pronën shtetërore ose komunale – shkolla, spitale, kopshte, shtëpi për të moshuarit, etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni