Kreu Ekonomi Bizneset duhet te kenë qenë të hapura para kësaj date për të fituar nga fondi prej 106 milion euro i qeverisë.

Bizneset duhet te kenë qenë të hapura para kësaj date për të fituar nga fondi prej 106 milion euro i qeverisë.

nga Flamur Berisha

Ne ligjin Nr. 07/L-016 për rimekemebjen ekonomike – COVID-19 ne nenin 11 eshte percaktuar se:

  • te gjitha bizneset te cilat kane qene te mbylla apo kane pasur problem te funksionimit te rregullt gjate kohes se pandemise, por te cilat kane qene aktive ne regjister te Administrates tatimore te Kosoves, para dates 29 shkurt 2020, mbeshteten financiarisht nga ana e buxhetit te republikes se Kosoves me mjete monetare per ti mbuluar shpenzimet operative ne shumen prej 200 milio euro.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni