Kreu Ekonomi Biznesi ka obligim të papaguar 50% të obligimit tatimor, pjesen tjeter vazhdon ta paguaj me këste, a duhet të lirohet nga barra tatimore?

Biznesi ka obligim të papaguar 50% të obligimit tatimor, pjesen tjeter vazhdon ta paguaj me këste, a duhet të lirohet nga barra tatimore?

nga Flamur Berisha

Derisa të kryhet pagesa e tërësishme e detyrimit tatimor, tatimpaguesi nuk mund të lirohet nga barra tatimore. Barra tatimore e vendosur paraprakisht do të konsiderohet siguri për respektim të marrëveshjes.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni