Kreu Ekonomi Cilët janë tatimpaguesit që kanë obligim të dorëzojnë Deklaratën Vjetore-CD

Cilët janë tatimpaguesit që kanë obligim të dorëzojnë Deklaratën Vjetore-CD

nga Flamur Berisha

Tatimaguesit qe kane obligim te dorezojne deklaraten vjetore CD jane:

• Korporata e Madhe;
• Korporata e Vogël e cila zgjedh të tatohet në baza reale;
• OJQ-të;
• Një shoqëri tregtare me pronësi shoqërore apo publike;
• Njësia e përhershme si dhe çdo organizatë tjetër që e ka statusin e
personit juridik.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni