Kreu Ekonomi Dallimi në mes të biznesit individual dhe atij SH.P.K. (Person juridik)

Dallimi në mes të biznesit individual dhe atij SH.P.K. (Person juridik)

nga Flamur Berisha

Dallimi ne mes te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar dhe Biznesit indidual eshte:

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona fizikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar.

Secili ortak gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital. Kapitali i regjistruar i shoqërisë ndahet ndërmjet ortakëve në kuota, sipas këtij raporti. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar mund të ketë një kapital më të vogël se 0 dhe me shume.

Biznesi individual perfaqesohen nga vete personat fizik dhe si te tille jane pergjegjes per te gjitha aktivitetet e afarizmit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni