Kreu Ekonomi Deri kur keni të drejtë të njihni TVSh-në e zbritshme?

Deri kur keni të drejtë të njihni TVSh-në e zbritshme?

nga Flamur Berisha

Nëse personi i tatueshëm nuk e zbret TVSh-në e tij të zbritshme në periudhën tatimore kur ndodh ngjarja, ai mund ta zbres këtë shumë të TVSh-së së zbritshme në çdo kohë pas kësaj periudhe tatimore, mirëpo, jo më vonë se në periudhën e fundit tatimore të vitit kalendarik, pas vitit kur ka ndodhur ngjarja dhe për këtë zbritje me vonesë duhet të njoftojë Menaxherin e Zyrës Regjionale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni