Kreu Ekonomi Kamë blerë mallra nga personat fizik jo-afarist, si duhet të paguaj tatimin në burim?

Kamë blerë mallra nga personat fizik jo-afarist, si duhet të paguaj tatimin në burim?

nga Flamur Berisha

Neni “Tatimi i Mbajtur në Burim për Kategori të Veçanta” gjegjësisht paragrafi 1 i këtij neni është riformuluar duke ndërruar normën nga 3% në 1%, si në vijim:

  1. Çdo tatimpagues që bënë pagesa për personat fizik jo-afarist, bujqit, fermerët, grumbulluesit e materialeve recikluese, frutave të malit, bimëve mjekuese dhe të ngjashme me to, është i obliguar të mbajë tatimin në burim në shkallën prej një përqind (1%) në bruto pagesë, në momentin e pagesës.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni