Kreu Ekonomi Këto biznese do të mbështeten nga ligji për rimekëmbje ekonomike!

Këto biznese do të mbështeten nga ligji për rimekëmbje ekonomike!

nga Flamur Berisha

Ne ligjin Nr. 07/L-016 për rimekemebjen ekonomike – COVID-19 ne nenin 11 eshte percaktuar se te gjitha bizneset te cilat:

  • kane qene te mbylla apo kane pasur problem te funksionimit te rregullt gjate kohes se pandemise,
  • kane qene te mbylla apo kane pasur problem te funksionimit te rregullt gjate kohes se pandemise, por te cilat kane qene aktive ne regjister te Administrates tatimore te Kosoves, para dates 29 shkurt 2020,
  • Keto mbeshteten financiarisht nga ana e buxhetit te republikes se Kosoves me mjete monetare per ti mbuluar shpenzimet operative ne shumen prej 200 milio euro.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni