Kreu Ekonomi Këto janë kompanitë me fitimet më të larta në Kosovë

Këto janë kompanitë me fitimet më të larta në Kosovë

nga Flamur Berisha

10 bizneset me fitimet më të mëdha në Kosovë për vitin 2019

ProCredit

Sipas të dhënave të mbledhura nga revista “Monitor”, kompania me fitimin më të lartë vitin e kaluar në Kosovë ishte ProCredit Bank. ProCredit raportoi një fitim para tatimit në vlerën e 24.2 milionë eurove, në rritje me 24.6% krahasuar me vitin 2018. Faktori me ndikimin kryesor në performancën financiare të ProCredit Bank në vitin 2019 ishte rritja e bazës së të ardhurave nga rikthimi i provigjioneve për kreditë me probleme. Ndërkohë, shpenzimet operative të bankës ishin në nivele të ngjashme me vitin 2018. Norma e fitimit në raport me xhiron totale të kompanisë ishte mjaft e lartë, në nivelin 43.7%.

Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu – KOSTT SH.A.

Kompania e dytë, me fitim më të lartë para taksave për vitin 2019 në Kosovë ishte Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu – KOSTT SH.A. Kompania publike e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike raportoi një fitim para taksave në vlerën e 23.8 milionë eurove, ndërsa vitin 2018 e pati mbyllur me humbje në vlerën e 845 mijë eurove.

Baza e përmirësimit të rezultatit financiar të KOSTT ishte rritja e ndjeshme e të ardhurave krahasuar me vitin 2018. Të ardhurat nga aktiviteti primar i kompanisë u rritën me 158%, ndërsa të ardhurat e tjera u rritën me 23%. Ky zë lidhet në pjesën më të madhe me të ardhurat nga burimet e rinovueshme të energjisë. KOSTT raportoi një normë fitimi para taksave në nivelin 35.5%.

KEK

Korporata Energjetike e Kosovës për vitin 2019 raportoi një fitim para taksave në vlerën e 22.3 milionë eurove, në rritje me 12.3% krahasuar me një vit më parë. Rritja e fitimeve u mbështet kryesisht prej rritjes së fitimit nga shitjet e energjisë elektrike dhe qymyrgurit. Megjithatë, paralelisht kompania raportoi rritje të shpenzimeve në shumicën e zërave, që nga shpenzimet operative, ato të personelit, shpenzimet e pagesës së rentës për qymyrin, etj.

Për shkak të kostove më të larta të veprimtarisë, KEK kishte një normë fitimi para tatimit ndjeshëm më të ulët se KOSTT, në nivelin 12%.

NLB Banka

NLB Banka ishte kompania e katërt për nga vlera absolute e fitimeve në vitin 2019. Sipas pasqyrave financiare të kompanisë, fitimi para taksave kishte vlerën e 22 milionë eurove, në rritje me 30.5% krahasuar me vitin paraardhës. Rritja e fitimeve të NLB Banka u mbështet nga rritja e ndjeshme si e të ardhurave nga interesat, ashtu edhe e atyre nga tarifat dhe komisionet. NLB kishte një normë fitimi para tatimit në nivelin 48.5%.

Raiffeisen Bank Kosovë

Kompania e pestë për nga fitimi vitin e kaluar ishte sërish një bankë, Raiffeisen Kosovë. Për vitin 2019, banka më e madhe në Kosovë raportoi fitim para taksave në vlerën e 20.5 milionë eurove, në rënie me 13% krahasuar me vitin 2018. Për vitin 2019, Raiffeisen nuk arriti të zgjeronte në mënyrë domethënëse bazën e të ardhurave, ndërsa shpenzimet shënuan rritje për shumicën e zërave. Megjithatë, sërish Raiffeisen Bank arriti një normë të lartë fitimi para tatimit, në nivelin 31.1%.

TEB

TEB është banka e katërt në renditjen e pesë kompanive me fitimet më të mëdha në Kosovë. Për vitin 2019, banka me kapital turk dhe francez, raportoi fitim para tatimit në vlerën e 17.8 milionë eurove, në rritje të lehtë me 4.1% krahasuar me vitin 2018.

TEB shënoi rritje të të ardhurave, kryesisht falë rimarrjes në vlerë të provigjioneve, megjithatë kjo u shoqërua edhe me rritje të shpenzimeve në shumicën e zërave, duke bërë që rritja e fitimeve krahasuar me një vit më parë të ishte në përmasa të vogla. Megjithatë, edhe TEB arriti një normë fitimi ndaj xhiros në vlerë mjaft të lartë, prej 38.7%.

Kompania e Kosovës për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS)

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, KEDS, për vitin 2019 raportoi një fitim para tatimit në vlerën e 12.7 milionë eurove. Ky rezultat përfaqëson një përmirësim të ndjeshëm krahasuar me vitin 2018, kur kompania pati raportuar humbje në vlerën e 7.4 milionë eurove. Përmirësimi i rezultatit financiar erdhi nga rritja e ndjeshme e shitjeve krahasuar me vitin 2019 dhe nga mbajtja nën kontroll e shpenzimeve të aktivitetit, me rritje mjaft të ulët në raport me vitin 2018. Norma e fitimit mbi xhiron për vitin 2019 rezultoi në nivelin 11.3%.

BKT Kosovë

Banka Kombëtare Tregtare është banka e pestë mes 10 kompanive me fitimet më të mëdha në Kosovë. Për vitin 2019, BKT raportoi një fitim para tatimit në vlerën e 11.2 milionë eurove, vlerë kjo dy herë më e lartë krahasuar me vitin 2018. Dyfishimi i fitimit erdhi kryesisht si pasojë e rritjes së ndjeshme të bazës së të ardhurave nga interesat, në përmirësimin e balancës së provigjioneve dhe në rritjen e të ardhurave nga rivlerësimi i letrave me vlerë. BKT raportoi një normë fitimi para tatimit në nivelin 42.1%.

Elkos

Mbështetur në shifrat që na dërgoi vetë kompania, Elkos Group për vitin 2019 raportoi një fitim neto prej 9.5 milionë eurosh, që do të përkthehej në një fitim para tatimit në vlerën e të paktën 10.5 milionë eurove. Kompania më e madhe në Kosovë për nga xhiroja pësoi një rënie të fitimit me rreth 28% krahasuar me vitin 2018. Rënia e fitimit ka ardhur kryesisht nga ulja e shitjeve të kompanisë gjatë vitit 2019. Norma e fitimit para tatimit kundrejt xhiros për vitin 2019 rezultoi rreth 4.3%.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company-KOSOVO

Kompania e dhjetë për nga vlera e fitimeve gjatë vitit 2019 ishte përfaqësuesi i autorizuar i prodhimit dhe ambalazhimit të Coca-Cola për tregun e Kosovës. Vitin e kaluar, kjo kompani realizoi një fitim para tatimit në vlerën e 10.5 milionë euro. Krahasuar me vitin 2018, fitimi i kompanisë është rritur me 37.1% krahasuar me vitin 2018. Rritja e fitimit erdhi paralelisht nga zgjerimi i shitjeve, por edhe nga ulja e ndjeshme e shpenzimeve administrative të kompanisë.

Norma e fitimit para tatimit të biznesit për vitin 2019 ishte 20.4%

Ju gjithashtu mund të pëlqeni