Kreu Financa Këtu mund ta bëni aplikimin për grande që ofrohen nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

Këtu mund ta bëni aplikimin për grande që ofrohen nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

nga Kontabilisti

1)   Pako aplikimi për LOT 1 Startup

Formulari i aplikimit PZHRB 2022 (plotësohet vetëm online përmes https://ekosova.rks-gov.net/

Shtojca: 1 Deklarata me shkrim nga aplikanti PZHRB 2022;

2)   Pako aplikimi për LOT 1 (për bizneset ekzistuese)

Formulari i aplikimit PZHRB 2022 (plotësohet vetëm online përmes https://ekosova.rks-gov.net/

Shtojca: 1 Deklarata me shkrim nga aplikanti PZHRB 2022;

 3)   Pako aplikimi për LOT 2 (për bizneset ekzistuese)

Formulari i aplikimit PZHRB 2022 (plotësohet vetëm online përmes https://ekosova.rks-gov.net/

Shtojca: 1 Deklarata me shkrim nga aplikanti PZHRB 2022;

UDHËZUESI PËR APLIKANTËT E GRANTEVE „PROGRAMI I ZHVILLIMIT RAJONAL TË  BALANSUAR“ PZHRB 2022

LINKU PËR PËRDORIMIN E SISTEMIT EKOSOVA

Mënyra e aplikimit
Aplikantët ftohën të plotësojnë formularin e aplikimit duke përdorur formularin e aplikimit online të dizajnuar nga autoriteti kontraktues në sistemin ekosova. Aplikantët duhet t’i përmbahen strikt formateve të aplikimit dhe të plotësojnë paragrafët dhe faqet më rend. Çdo aplikant potencial se pari duhet të krijojë qasjen në sistemin ekosova pastaj të vazhdojë me aplikimin.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni