Kreu Ekonomi Ku eshte dallimi në mes të Pages Bruto dhe Pages Neto?

Ku eshte dallimi në mes të Pages Bruto dhe Pages Neto?

nga Flamur Berisha

Pagesa bruto për një punonjës është shuma e përdorur për të llogaritur se pagat e punonjësve (për një punonjës orë) ose paga (për një punonjës me pagë.

Është shuma totale që ju si punëdhënësi i detyroheni punonjësit për punë gjatë një periudhe pagese. Pagesa bruto përfshin pagën e rregullt për orë ose me rrogë dhe gjithashtu përfshin çdo punë jashtë orarit që i paguhet punëmarrësit gjatë periudhës së pagesës.

Për të dy punonjësit me paga dhe me orë, llogaritja bazohet në një shumë të rrogës së paguar. Kjo është, si punonjësi dhe punëdhënësi kanë rënë dakord që kjo është norma e pagës. Norma e pagës duhet të jetë me shkrim dhe të nënshkruhet nga të dy punëmarrësit dhe një punëdhënës.

Për punonjësit orë, norma e pagesës mund të negociohet nga një kontratë bashkimi. Për punonjësit me pagesë, kjo normë mund të jetë në një kontratë pune ose vetëm një letër pagese. Në secilin rast, norma e pagës bruto duhet të dakordohet dhe të nënshkruhet para se punonjësi të fillojë të punojë. Ne pagen bruto perfshihen kontributet dhe tatimet ne page.

Paga Neto eshet shuma e paguar nga punedhenesi per punemarresin pasi jane paguar te gjitha obligimet tatimore dhe kontributet ne page.

Per ta kalkuluar pagen bruto dhe neto klikoni ne kete link:

http://www.atk-ks.org/33184-2/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni