Kreu Ekonomi Kur fillon dhe kur mbaron viti kalendarik sipas KKRF-së

Kur fillon dhe kur mbaron viti kalendarik sipas KKRF-së

nga Flamur Berisha
  1. Viti kalendarik kontabël fillon me datën 1 janar dhe përfundon me datën 31 dhjetor.
  2. Përjashtimisht nga paragrafi 1. i këtij neni, raporti vjetor financiar përpilohet dhe dorëzohet
    në rastet si në vijim:
    2.1. në ditën e hapjes së procedurës të falimentimit; dhe
    2.2. në ditën e ndërrimeve të detyrueshme sipas legjislacionit në fuqi

Ju gjithashtu mund të pëlqeni