Kreu Biznes Me ligjin e ri a kamë të drejtë të paguaj me para ne dorë faturë më shume së 500 euro?

Me ligjin e ri a kamë të drejtë të paguaj me para ne dorë faturë më shume së 500 euro?

nga Flamur Berisha

Të gjithë personat e angazhuar në tregti ose afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind (500) euro e më shumë në çdo vit të tatueshëm, duhet të paraqesin deklaratë të vërtetë dhe të saktë duke raportuar blerjet e tilla tek ATK-ja. Blerjet e bëra nga Qeveria dhe komunat e Republikës së Kosovës gjithashtu i nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim. Deklaratat Vjetore obligative me këtë nen do të dorëzohen në ATK, por jo më larg se 31 Mars të vitit vijues.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni