Kreu Ekonomi Nëse kam qenë në marrëveshje te pageses se tatimeve dhe nuk ju kam përmbajtur asaj, cilat janë pasojat?

Nëse kam qenë në marrëveshje te pageses se tatimeve dhe nuk ju kam përmbajtur asaj, cilat janë pasojat?

nga Flamur Berisha

Nëse tatimpaguesi dështon në një marrëveshje me këste, interesi do të rivendoset në mënyrë retroaktive deri me datën kurë është nënshkruar marrëveshja. Nëse një tatimpagues dështon në një marrëveshje me këste dhe dëshiron të ri-vendosë një marrëveshje tjetër me këste për të njëjtin detyrim tatimor, marrëveshja me këste pasuese nuk do të përfshijë heqjen e interesit. Interesi  do të vazhdoj të rrjedhë në çdo marrëveshje me këste pasuese për kohëzgjatjen e marrëveshjes.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni