Kreu Ekonomi Nëse nuk e bëjë pagesën e tatimeve më kohë, sa mu rritet interesi ne muaj?

Nëse nuk e bëjë pagesën e tatimeve më kohë, sa mu rritet interesi ne muaj?

nga Flamur Berisha

Interesi për mospagesën e tatimit:
• 1.25% në muaj deri më 31.12.2014
• 0.91% nga 01.01.2015 – 31.12.2015
• 0.7% nga 01.01.2016 – 31.12.2016
• Tani Interesi 0.65% në muaj

Në rast të marrëveshjes për pagesë të detyrimeve tatimore me këste, interesi do të ndërpritet që nga data e arritjes së
marrëveshjes.

Nëse marrëveshja nuk respektohet, interesi do të rivendoset përsëri.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni