Kreu Ekonomi Një mikrofinance e shet veturen e sajë, si duhet të bëhet faturimi. Me TVSH apo pa TVSH?

Një mikrofinance e shet veturen e sajë, si duhet të bëhet faturimi. Me TVSH apo pa TVSH?

nga Flamur Berisha

Në periudhën kur është blerë vetura, nëse nuk ju ka lindur e drejta e zbritjes, pra nuk keni njohur TVSH të zbritshme pasi që ofroni shërbime sipas nenit 28 të Ligjit për TVSH, atëherë me rastin e shitjes se asaj veture nuk duhet të ngarkoni TVSH.

Kjo është e përcaktuar me paragrafin 3 të nenit 28 të Ligjit Nr. 05/L-037 per TVSH, citojmë:

“3. Furnizimi i mallrave që përdoren vetëm për aktivitete të liruara sipas nenit 27 dhe nenit 28 të këtij ligji, në qoftë se për këto mallra nuk ka lindur e drejta e zbritjes.”

Ju gjithashtu mund të pëlqeni