Kreu Ekonomi Njoftim më rendesi nga Ministria e Financave

Njoftim më rendesi nga Ministria e Financave

nga Flamur Berisha

𝐁𝐮𝐥𝐞𝐭𝐢𝐧𝐢 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤 𝐓𝐫𝐞𝐦𝐮𝐣𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐭𝐨𝐫- 𝐃𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎
Në Buletinin Ekonomik Tremujor janë të paraqitura zhvillimet kyçe brenda disa sektorëve të ekonomisë. Buletini është dizajnuar me qëllim që të jetë informativ për të gjithë lexuesit. Në këtë numër të buletinit gjendet gjithashtu një analizë mbi ndikimin e pandemisë Covid-19 mbi llogarinë rrjedhëse nga këndvështrimi i hendekut kursim – investime. Buletini gjithashtu mund të përdoret edhe për punime kërkimore ose për qëllime prezantimi, vetëm duke cituar burimin e informacionit.

Për më shumë ju lutem gjeni në linkun e më poshtëm:
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/AD88355E-CAB2-4CC0-A938-018F4ABB6033.pdf


𝐊𝐯𝐚𝐫𝐭𝐚𝐥𝐧𝐢 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐬𝐤𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐚𝐫-𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎
Kvartalni ekonomski bilten pruža ažuriranje nekih od ključnih događaja u nekim sektorima privrede. Bilten je dizajniran da bude informativan za sve čitaoce. Ovo izdanje biltena takođe sadrži analizu uticaja pandemije Covid-19 na tekući račun sa stanovišta jaza između štednje i ulaganja. Bilten se može koristiti u svrhe istraživanja ili prezentacije, pozivajući se samo na izvor.

Više informacija potražite na donjem linku:
https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/0780960B-6DC4-4E34-AB45-05FCF56D2790.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni