Kreu Biznes Njoftim më rëndesi nga Ministria e Zhvillimit Rajonal per Biznese dhe Komuna

Njoftim më rëndesi nga Ministria e Zhvillimit Rajonal per Biznese dhe Komuna

nga Flamur Berisha

Sot me datë 10/06/2021, ditë e Enjte, Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) prezantoi para komunave, shoqërisë civile, si dhe bizneseve të rajonit Lindje, dokumentin Strategjia për Zhvillim Rajonal

Fjalën përshëndetëse e mori z. Fikrim Damka, Ministër i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, i cili në mes tjerash potencoi se Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në vazhdën e punës së saj ka arritur progres në aspektin e hartimit të politikave dhe dokumenteve strategjike, sikurse, hartimi dhe miratimi i “Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030” me datë 26.02.2021 nga Qeveria e Republikës së Kosovës, dhe ka filluar e punën për themelimin e grupit punues për hartimin e “Ligjit për Zhvillim Rajonal”. Po ashtu, fjalën e mori edhe kryetari i Komunës së Gjilan-it z. Lutfi Haziri, i cili potencoi se mbështetja e komunave të rajonit Lindje, në kuptimin e rritjes së investimeve në projektet-et ndër-komunale, dhe rajonale, është mirëseardhur nga ana e tyre, dhe se komunat e rajonit Lindje do bëjnë çdo gjë që munden lidhur me përgatitjen e projekteve të cilat kanë impakt zhvillimin socio-ekonomik të balancuar.

Gjithashtu, takimin e përshëndeti edhe zv. Sekretari i MZHR-së z. Besim Kamberaj i cili theksoi se MZHR, marrë parasysh mandatin e saj ligjor ka vazhduar me realizimin e aktiviteteve të shumta në funksion të planifikimit dhe promovimit të zhvillimit rajonal të balancuar, në Kosovë. Po ashtu, një fjalë rasti e morën edhe përfaqësuesit e komunave të rajonit Lindje, të cilët ma tej shprehen gatishmërinë e bashkëpunimit si dhe kërkuan nga MZHR përkrahjen e projekteve që kanë karakter ndër-komunal dhe rajonal, me qëllimin kryesor stimulimin e zhvillimit ekonomik të barabartë.

Ma tej dokumentin Strategjia për Zhvillim Rajonal, para të pranishmeve e shpalosi z. Arbnor Sadiku – Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane, në MZHR, i cili potencoi se dokumenti “Strategjia për Zhvillim Rajonal 2020-2030”, pasqyron sfidat, problemet dhe ngecjet në Kosovë, në fushën e zhvillimit rajonal që duhen adresuar me qëllim të nxitjes së politikave të zhvillimit të barabartë ekonomik midis rajoneve zhvillimore ekonomike, të Kosovës.

Në takim mori pjesë edhe z. Agim Zeka udhëheqës i AZHR Lindje, i cili e moderoi takimin me përfaqësuesit e rajonin zhvillimor Lindje.
………………………………..

Danas, u četvrtak 10/06/2021. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja predstavilo je opštinama, civilnom društvu, kao i preduzećima u istočnoj regiji, dokument Strategija za regionalni razvoj

Pozdravni govor održao je g. Fikrim Damka, ministar Ministarstva regionalnog razvoja, koji je između ostalog naglasio da je Ministarstvo regionalnog razvoja (MRR) tokom svog rada postiglo napredak u pogledu izrade politika i strateških dokumenata, poput izrade i odobravanja “Regionalnog Strategija razvoja 2020-2030 ”26. aprila 2002. godine od strane Vlade Republike Kosovo i započelo je rad na uspostavljanju radne grupe za izradu„ Zakona o regionalnom razvoju ”.

Takođe, gradonačelnik Gnjilana g. Lutfi Haziri, koji je naglasio da im podrška opština istočnog regiona, u smislu povećanja ulaganja u međuopštinske i regionalne projekte, odgovara, te da će opštine istočnog regiona učiniti sve što je u njihovoj moći u vezi s pripremama projekata koji imaju uticaj na uravnoteženi društveno-ekonomski razvoj.

Prisutne na sastanku pozdravio je i zamenik Sekretara MRR-a gosp. Besim Kamberaj koji je naglasio da je MRR, uzimajući u obzir svoj pravni mandat, nastavio sa sprovođenjem brojnih aktivnosti u cilju planiranja i promovisanja uravnoteženog regionalnog razvoja na Kosovu. Takođe, govor su održali i predstavnici opština istočnog regiona, koji su dalje izrazili spremnost za saradnju i zatražili od MRR-a da podrži projekte koji imaju međuopštinski i regionalni karakter, sa glavnom svrhom podsticanja jednakog ekonomskog razvoja.

Dalje, dokument Strategija za regionalni razvoj predstavio je pred prisutnima gosp. Arbnor Sadiku – šef Odeljenja za evropske integracije u MRR-u, koji je naglasio da dokument “Strategija za regionalni razvoj 2020-2030”, odražava izazove, probleme i zastoje na Kosovu u oblasti regionalnog razvoja koji treba rešiti u cilju promovisanja politika jednakog ekonomskog razvoja između regiona za ekonomski razvoj na Kosovu.

Sastanku je prisustvovao i g. Agim Zeka, predstavnik RRDA Istok, koji je moderirao sastankom sa predstavnicima istočne razvojne regije.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni