Kreu Ekonomi Njoftim më rëndesi për bizneset qe nuk i kanë marrur 290 euro nga fondi për rimekëmbje ekonomike!

Njoftim më rëndesi për bizneset qe nuk i kanë marrur 290 euro nga fondi për rimekëmbje ekonomike!

nga Flamur Berisha

Pas ekzekutimit të plotë të mjeteve buxhetore sipas vendimit nr. 03/59, nëse vlerësoni se i plotësoni kriteret dhe nuk jeni përfitues i subvencionit, mund ta dërgoni ankesën tuaj në adresën: ankesa.mf@rks-gov.net, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e nxjerrjes së njoftimit të veçantë lidhur me ekzekutimin e plotë të mjeteve buxhetore.

Ankesa duhet domosdoshmërisht të përmbajë numrin unik identifikues të tatimpaguesit apo në rast se tatimpaguesi nuk posedon numrin unik identifikues, duhet të përmbajë numrin fiskal.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni