Kreu Ekonomi OJQ-të a duhet te deklarojne dhe paguajnë tatimin ne fitim?

OJQ-të a duhet te deklarojne dhe paguajnë tatimin ne fitim?

nga Flamur Berisha

OJQ-te jo fitimprurese jane te liruara nga tatimi fitm. por jane te obliguara te paguajne kontributet dhe tatimet ne page, tatimin ne qira etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni