Kreu Ekonomi Paguaj tatimin bazë dhe interesin, përfito nga shlyerja e ndëshkimeve!

Paguaj tatimin bazë dhe interesin, përfito nga shlyerja e ndëshkimeve!

nga Flamur Berisha

Me qëllim të zbatimit të vendimit nr. 04/60 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 27.01.2021, për lehtësimin e ushtrimit të aktivitetit ekonomik të të gjithë tatimpaguesve, si pasojë e gjendjes së vështirësuar ekonomike të krijuar nga pandemia COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se hiqen ndëshkimet për të gjithë tatimpaguesit, të cilët kryejnë pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjësë) dhe interesit.

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë, të cilët kanë obligime tatimore të papaguara ndaj ATK-së, për të gjitha periudhat dhe llojet e tatimeve-kontributeve, mund të përfitojnë nga falja e ndëshkimeve, me kusht që të njëjtit, të kryejnë pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjësë) dhe interesit deri më 30 qershor 2021.

Pra, heqja e ndëshkimeve bëhet për të gjithë tatimpaguesit, nëse:

Tatimpaguesit bëjnë pagesën e njëhershme të tatimit bazë (kryegjësë) dhe interesit;
Tatimpaguesit bëjnë marrëveshje me ATK-në për pagesë me këste;
Tatimpaguesit janë në marrëveshje me ATK-në dhe paguajnë tatimin bazë (kryegjënë) dhe interesin.

Vetëm tatimpaguesit të cilët shfrytëzojnë këtë mundësi dhe përmbushin detyrimin e kërkuar brenda periudhës ligjore deri më 30 qershor 2021, do të përfitojnë nga falja e ndëshkimeve.

Heqja e ndëshkimeve për tatimpaguesit, të cilët paguajnë tatimin bazë (kryegjënë) dhe interesin, për të gjitha periudhat dhe llojet e tatimeve-kontributeve, do të bëhet në mënyrë automatike nga ATK-ja, pra tatimpaguesi nuk obligohet të aplikojë për heqje të ndëshkimeve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni