Kreu Biznes Për këtë arsye mund të ju gjobisë biznesin tuaj ATK-ja!

Për këtë arsye mund të ju gjobisë biznesin tuaj ATK-ja!

nga Flamur Berisha

Zgjona mund te ndeshkoje lidhur me:

 • Mospaisje dhe keqperdorim te certifikates fiskale,
 • Mosdeklarim dhe mospagese te tatimit
 • Nendeklarimin e tatimeve dhe mbideklarimin e rimbursimeve tatimore
 • Mosdorezim, moskrijimin ose moparaqitjen e te dhenave siq parashihet me ligj
 • Mosmbajtja dhe pagese te tatimit ne burim,
 • Mosdurzimi I pasurise qe I nenshtrohet mases se marrjes nga lenia menjane e parave
 • Per gabimit e perfaqesuesit te tatimpaguesit, keshilltareve tatimor, apo personave tjeere ne emer te tatimpaguesit.
 • Per mos perdorim te paisjeve fiskale, per mos regjistrim te transaksioneve
 • Kondervajtjet lidhur me TVSH
 • Per mallrat pa origjine
 • Per mashtrim civil
 • Qeshtje tjera tatimore

Ju gjithashtu mund të pëlqeni