Kreu Ekonomi Personi fizik i cili i ka shitur aksionet, a obligohet të deklaroj dhe të paguaj për fitimin kapital?

Personi fizik i cili i ka shitur aksionet, a obligohet të deklaroj dhe të paguaj për fitimin kapital?

nga Flamur Berisha

Të ardhurat bruto nga fitimet në kapital nënkuptojnë fitimin që tatimpaguesi realizon nëpërmjet shitjes apo formave të tjera të tjetërsimit të pasurisë kapitale, duke përfshirë pasurinë e tundshme dhe të patundshme si dhe letrat me vlerë. Nëse shitja e aksioneve rezulton me fitim për mbajtësin e aksioneve, atëherë për qëllime tatimore konsiderohet fitim kapital dhe si i tillë i nënshtrohet tatimit në të ardhura personale.

Deklarimi dhe pagesa e fitimit kapital bëhet me Deklaratën Vjetore-PD nga 1 janar deri me 31 mars të vitit vijues të periudhës tatimore në të cilën është gjeneruar fitimi kapital.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni