Kreu Ekonomi Personi fizik ka përfituar grant prej 25,000€, a është i obliguar që të deklaroj dhe paguaj tatim?

Personi fizik ka përfituar grant prej 25,000€, a është i obliguar që të deklaroj dhe paguaj tatim?

nga Flamur Berisha

Të ardhurat nga grantet, subvencionet dhe donacionet, janë të përjashtuara nëse janë në harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit. Personi fizik jo afarist, si dhe personi fizik afarist i cili nuk tatohet në bazë të të ardhurave reale, të ardhurat nga grantet, subvencionet dhe donacionet i trajton të ardhura të përjashtuara dhe nuk i përfshinë në deklaratën tatimore të periudhës.

Në rast se marrëveshja e përcakton se përfitues i grantit është personi fizik jo afarist, i cili për të plotësuar kushtin e përcaktuar në këtë marrëveshje obligohet që të realizoj projektin përmes biznesit, atëherë me rastin e pranimit të grantit (mjeteve) nga personi fizik jo afarist dhe më pastaj pranimit të këtij granti (mjeteve) në biznes, këto mjete (nga granti) konsiderohen të ardhura të liruara. Në të kundërtën, nëse mjetet e fituara nga granti nuk përdoren në harmoni me rregullat dhe kushtet e përfitimit, do të konsiderohen të ardhura të tatueshme.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni