Kreu Ekonomi Qeveria merr vendim te rendesishem per keto biznese!

Qeveria merr vendim te rendesishem per keto biznese!

nga Flamur Berisha

Komuna e Obiliqit do të bëhet me Ndërmarrje Publike Lokale “Kastrioti” Sh.A. Tashmë themelimi i kësaj ndërmarrje është marrë edhe në mbledhjen e sotme të qeverisë në detyrë.

“Miratimin e kabinetit qeveritar e ka marrë edhe vendimi për themelimin e Ndërmarrjes Publike Lokale “ Kastrioti Sh.A.” Obiliq, me 100 % të aksioneve nga Komuna e Obiliqit. Me këtë vendim, komuna e Obiliqit autorizohet që të veprojë në emër të aksionarit të vetëm në NPL “ Kastrioti” Sh.A. dhe të ndërmarrë të gjitha veprimet e ligjshme, duke përfshirë regjistrimin sipas Ligjit nr.02/L-016 për Shoqëritë Tregtare”, thuhet në vendimin e qeverisë.

Qeveria e Kosovës, po ashtu ka miratuar vendimin me të cilin obligohet Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) që në bashkëpunim me Ndërmarrjet Publike Qendrore të përgatis dhe raportojë në Thesarin e Kosovës (MF), të dhënat e plota, me kohë dhe të sakta, për huamarrjet e brendshme dhe ndërkombëtare të Ndërmarrjeve Publike Qendrore. Ky raportim duhet të bëhet në baza tremujore, jo më larg se 15 ditë pas përfundimit të çdo tremujori.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni