Kreu Financa Qka duhet të bëjë me arken fiskale nese biznesi im per momentin nuk eshte duke operuar?

Qka duhet të bëjë me arken fiskale nese biznesi im per momentin nuk eshte duke operuar?

nga Flamur Berisha

Ju mund të bëni çregjistrimin e arkës-ve fiskale, me kërkesë në Zyrën e Shërbimit të Tatimpaguesve, duke plotësuar Deklaratën në EDI që nuk kërkohet të pajiseni me Arkë Fiskale.

Për mosraportim nga arka fiskale biznesi ndëshkohet në bazë të Nenit 1 Paragrafi 1.8 pika 1.8.8 të Ligjit Nr.03/L-222 për ATK dhe procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-102 dhe 04/L-223, dhe të U/A 2/2018 neni 4 Paragrafi 1 dhe 3.

Neni 53 (53.1) 03/L-222 dh eNeni 27 Paragrafi 1.1 i U/A 2/2018, ndëshkim 125€ për secilin raport që mungon, maksimumi 2500€.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni