Kreu Ekonomi Qka janë llogaritë e arketueshme?

Qka janë llogaritë e arketueshme?

nga Flamur Berisha

Llogaritë e arkëtueshme janë të drejtat për shumat e borxhit ndaj firmave blerëse dhe individëve, të krijuara nga shitjet e mallrave dhe shërbimeve me afat pagese (kredit).

Dëfetsat e arkëtueshme janë instrumente monetare kreditore, të cilat zotëruesit të saj I japin të drejtë për të arkëtuar shumën e kryegjësë dhe kamatës në datën e maturimit nga nënshkruesi I premtimit të shkruar, I quajtur debitor.

Të arkëtueshmet tjera nuk rezultojnë nga transaksionet normale të biznesit, siç janë p.sh. Shitjet e mallrave dhe shërbimeve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni