Kreu Ekonomi Qka nënkuptojmë me Transferim të Çmimit

Qka nënkuptojmë me Transferim të Çmimit

nga Flamur Berisha
  1. Tatimpaguesi që është subjekt i tatimit në të ardhurat e korporatave dhe i cili merr pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara, përcakton fitimin e tatueshëm në përputhje me vlerën e hapur të tregut për transferim të çmimit.
  2. Fitimi i tatueshëm i një tatimpaguesi që merr pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara, konsiderohet në përputhje me vlerën e hapur të tregut, nëse kushtet e këtyre transaksioneve janë të njëjta me kushtet që do të ishin aplikuar ndërmjet palëve të pavarura në transaksione të krahasueshme, të kryera në rrethana të krahasueshme.
  1. Kur kushtet e vendosura apo të caktuara në një apo më shumë transaksione të kontrolluara, të kryera nga një tatimpagues, nuk janë në përputhje me vlerën e hapur të tregut, atëherë fitimi i tatueshëm i atij tatimpaguesi mund të rritet në atë masë që të jetë në përputhje me vlerën e hapur të tregut.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni