Kreu Ekonomi Sa muaj mund të zgjasë Puna praktike e praktikantit

Sa muaj mund të zgjasë Puna praktike e praktikantit

nga Flamur Berisha
 1. Punëdhënësi mund të lidhë Kontratë Pune me praktikantin.
 2. I punësuari në cilësinë e praktikantit i cili ka lidhur kontratë pune me punëdhënësin, i realizon të gjitha
  të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës sikurse të punësuarit e tjerë.
 3. Punëdhënësi i cili pranon praktikant në ndërmarrjen e tij, është i detyruar që të ofrojë mbrojtje dhe
  siguri në punë duke u bazuar në Ligji Nr. 2003/19 për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve
  dhe mbrojtjen e ambientit të punës.
 4. Puna praktike e praktikantit me përgatitje pasuniversitare, universitare dhe të lartë mund të zgjasë
  më së shumti një (1) vit, ndërsa puna praktike e praktikantit me shkollim të mesëm mund të zgjasë më së
  shumti gjashtë (6) muaj.
  7
 5. Punëdhënësi në marrëveshje me personin e interesuar mund të angazhojë praktikant pa ndonjë
  kompensim të pagës dhe të drejtave të tjera nga marrëdhënia e punës, përveç që duhet të ofrojë mbrojtje
  dhe siguri në vendin e punës sipas ligjit. Punëdhënësi i cili e angazhon praktikantin pa kompensim page,
  është i obliguar ta evidentojë praktikantin në listën e evidencave pa kompensim page.
 6. Me Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit, përcaktohet mënyra e aftësimit
  profesional dhe kohëzgjatja e stazhit të praktikantit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni