Kreu Ekonomi Sektoret qe kanë te drejte dhe sektoret qe nuk kane te drejte te aplikojne per grand per biznese nga MZHE

Sektoret qe kanë te drejte dhe sektoret qe nuk kane te drejte te aplikojne per grand per biznese nga MZHE

nga Flamur Berisha

Sektoret qe nuk kualifikohen per grandin qe ofrohet nga Ministria e Zhvillimit ekonomik jane:

– Tregtia (me pakicë e shumicë),
– Ndërtimtaria,
– Bujqësia (përjashtimisht pajisjet/makineritë për prodhimin dhe përpunimin eprodukteve) dhe
– Shëndetsia, janë sektore që NUK KUALIFIKOHEN

APLIKO PËR GRANT – MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL

Afati i fundit për aplikim është 25 Mars 2021, në ora 16:00.Granti do të ndahet në dy Lot, si vijon:
Loti 1 – Start-up;
Loti 1 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla (qarkullimi minimumi 500.00 € deri në 7,000.00 € të dëshmuara nga ATK 2020);
Loti 2 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla (qarkullimi minimumi 7,000.00 € deri në 15,000.00 € të dëshmuara nga ATK 2020)
Loti 3 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla (qarkullimi mbi15,000.00 – 500,000.00 € të dëshmuara nga ATK 2020)
Sqarim:Ndërmarrjet mikro dhe te vogla kategorizohen si në vijim:
1. Ndërmarrjet mikro prej 0-9 punëtor;
2. Ndërmarrjet e vogla prej 10-49 punëtor.Shumat e granteveÇdo grant i kërkuar sipas kësaj Thirrjeje për Propozime duhet të jetë brenda shumave vijuese minimale dhe maksimale:
Loti 1 – Start-up Nga 1,000.00 € deri në 5,000.00 €;
Loti 1 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla Nga 2,000.00 € deri në 5,000.00 €; Masa 15:Loti 2 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla Nga 5,000.00 € deri në 10,000.00 €; Loti 3 – Ndërmarrjet mikro dhe të vogla Nga 10,000.00 € deri në 15,000.00 €; Secili grant i kërkuar sipas kësaj Thirrjeje për Propozime duhet të jetë brenda përqindjeve minimale dhe maksimale të kostos totale të kualifikueshme për veprim:Për të gjitha lotet, përqindja e bashkëfinancimit nga aplikantët duhet të jetë nga 10% deri në 40%, gjithashtu kontributi në natyrë nuk konsiderohet bashkëfinacim. Shuma që kërkohet nga Autoriteti Kontraktues nuk mund të jetë nën 60% e kostos totale të projekt.Kontakti:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni