Kreu Ekonomi Si caktohet koeficienti nga Investitorët dhe Investitorët-Punëkryes

Si caktohet koeficienti nga Investitorët dhe Investitorët-Punëkryes

nga Flamur Berisha

Proporcioni i përkohshëm i zbritshëm i TVSH-së duke u bazuar në shfrytëzimin real të bërë(m2 )

Proporcioni i zbritshëm në bazë të kësaj metode llogaritet në bazë të vëllimit/njësisë në m2, pra përcaktohet se sa njësi të projektit marrin pjesë në furnizime të tatueshme dhe sa në furnizime të përjashtuara pa të drejtë zbritje të TVSH-së:

(Koeficienti) Proporcioni i përkohshëm i zbritshëm (PPZ) = (Furnizimet e tatueshme (m2) / Furnizimet e tatueshme (m2)+ Furnizimet e përjashtuara (m2) x 100

Proporcioni i zbritshëm i TVSH së duhet të përcaktohet në baza vjetore si përqindje dhe duhet të rrumbullakohet në një numër të plotë që pason.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni