Kreu Ekonomi Si duhet ta trajtojnë TVSH-në tek Blerjet dhe Shitjet sektori i gastronomisë sipas ligjit te ri?

Si duhet ta trajtojnë TVSH-në tek Blerjet dhe Shitjet sektori i gastronomisë sipas ligjit te ri?

nga Flamur Berisha

Furnizimet e hoteleve, restoranteve dhe shërbimet e ushqimit me norme te TVSH-se prej 8%LIGJI NR. 07/L-016 PËR RIMËKËMBJEN EKONOMIKE – COVID-19

LIGJI NR. 07/L-016 PËR RIMËKËMBJEN EKONOMIKE – COVID-19

Neni 7.

Plotesimi dhe ndryshimi i Ligjit Nr. 05/L-037 per Tatimin mbi Vlerén e Shtuar1.

Neni 26 Ligit Nr. 05/L-037 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar (Ketu e tutje LTVSH), pas nënparagrafit 2.13. shtohet një nën-paragraf i ri, me numrin rendor 2.14. me tekstin si në vijim:2.14. furnizimet e hoteleve, restoranteve dhe shërbimet e ushqimit

Ligit Nr. 05/L-037 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar KAPITULLI VII NORMAT
Neni 26 Norma 1.
TVSH ngarkohet me normën standarde prej tetëmbëdhjetë përqind (18%).
2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni Norma e reduktuar në TVSH llogaritet dhe paguhet prej tetë përqind (8%) për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe importit të tyre, si në vijim:2.14. furnizimet e hoteleve, restoranteve dhe shërbimet e ushqimit

Ju gjithashtu mund të pëlqeni