Kreu Ekonomi Si duhet te regjistrojme nje punetorë te rregullt në ATK?

Si duhet te regjistrojme nje punetorë te rregullt në ATK?

nga Flamur Berisha

Punetori per tu regjistruar si duhet sipas legjislacionit ne fuqi, se pari duhet ti behet kontrata e rregullt ku duhet te firmoset nga ana e drejtorit dhe te vuloset. Pastaj kontrata duhet te nenshkruhet edhe nga ana e punetorit. Kontrata duhet te shtypet ne dy kopje origjinale ku seciles pale duhet ti takojne nga nje kopje. Pastaj ne fund te muajit, ky punetor duhet te regjistrohet edhe ne sistemin EDI dhe te deklarohet paga sipas kontrates ne fuqi.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni