Kreu Ekonomi Sipas ligjit për rimëkembje, vetem keto biznese do te mbeshteten nga grandi prej 106 milion euro

Sipas ligjit për rimëkembje, vetem keto biznese do te mbeshteten nga grandi prej 106 milion euro

nga Flamur Berisha

Ne ligjin Nr. 07/L-016 për rimekemebjen ekonomike – COVID-19 ne nenin 11 eshte percaktuar se te gjitha bizneset te cilat kane qene te mbylla apo kane pasur problem te funksionimit te rregullt gjate kohes se pandemise, por te cilat kane qene aktive ne regjister te Administrates tatimore te Kosoves, para dates 29 shkurt 2020, mbeshteten financiarisht nga ana e buxhetit te republikes se Kosoves me mjete monetare per ti mbuluar shpenzimet operative ne shumen prej 200 milio euro.

Kurse bizneset e reja nuk parashihet te ndihmohen. Mbetet te shihet se cilat do te jene kriteret tjera qe do ti marrin komisionet e krijuara nga Qeveria e Kosoves.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni