Kreu Ekonomi Zyrtare: Bizneset qe nuk i kanë marrur 290€. Ankesen mund ta bejnë ketu!

Zyrtare: Bizneset qe nuk i kanë marrur 290€. Ankesen mund ta bejnë ketu!

nga Flamur Berisha

𝗡𝗷𝗼𝗳𝘁𝗶𝗺 – 𝗦𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗹𝗶𝗻𝗷𝗲̈𝘀 𝘀𝗲̈ 𝗽𝗮𝗴𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗲̈ 𝗸𝘂𝗮𝗱𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗣𝗮𝗸𝗼𝘀 𝘀𝗲̈ 𝗥𝗶𝗺𝗲̈𝗸𝗲̈𝗺𝗯𝗷𝗲𝘀

Të nderuar tatimpagues,

Në vijim të njoftimit të Komisionit të Ankesave, të publikuar në uebfaqen e Ministrisë së Financave, të datës 26.01.2021, Komisioni i Ankesave njofton tatimpaguesit se vendimi nr. 03/59 i Qeverisë së Republikës së Kosovës, me ndarje buxhetore prej gjashtë milionë e pesëqind mijë euro (6,500,000.00 €), si vazhdimësi e vendimit nr. 10/33 me ndarje buxhetore prej gjashtëdhjetë milionë euro (60,000,000.00 €) është ekzekutuar.

Tatimpaguesit të cilët vlerësojnë se i plotësojnë kriteret dhe nuk kanë përfituar subvencionim, mund të parashtrojnë ankesë në postën elektronike 𝗮𝗻𝗸𝗲𝘀𝗮.𝗺𝗳@𝗿𝗸𝘀-𝗴𝗼𝘃.𝗻𝗲𝘁, duke filluar nga sot deri me datën 16.03.2021. Ankesa duhet të përmbajë numrin unik identifikues të tatimpaguesit apo në rast se tatimpaguesi nuk posedon numrin unik identifikues, duhet të përmbajë numrin fiskal.

Në kuptim të njoftimit të Komisionit të Ankesave të datës 26.01.2021, vetëm ankesat e dorëzuara nga sot e tutje do të merren në shqyrtim. Po ashtu, vetëm ankesat lidhur me subvencionimin e linjës së pagave në kuadër të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike, të parashtruara nga data 01.02.2021 e tutje do të shqyrtohen, në përputhje me mandatin e Komisionit të Ankesave.

Me respekt,
Komisioni i Ankesave
MINISTRIA E FINANCAVE
ankesa.mf@rks-gov.net


𝐎𝐛𝐚𝐯𝐞𝐬̌𝐭𝐞𝐧𝐣𝐞- 𝐒𝐮𝐛𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐣𝐞 𝐳𝐚 𝐳𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐮 𝐨𝐤𝐯𝐢𝐫𝐮 𝐏𝐚𝐤𝐞𝐭𝐚 𝐳𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐚𝐯𝐚𝐤

Poštovani poreski obveznici,

Nakon obaveštenja Komisije za žalbe, objavljenog na veb sajtu Ministarstva finansija, od 26.01.2021.god, Komisija za žalbe obaveštava poreske obveznike da Odluka br. 03/59 Vlade Republike Kosovo, sa budžetskim izdvajanjem od šest miliona petsto hiljada evra (6.500.000,00 €), kao nastavak Odluke br. 10/33 sa budžetskim izdvajanjem od šezdeset miliona evra (60.000.000,00 €) je izvršena.

Poreski obveznici koji procene da ispunjavaju kriterijume i nisu dobili subvencionisanje, mogu podneti žalbu putem elektronske pošte 𝐚𝐧𝐤𝐞𝐬𝐚.𝐦𝐟@𝐫𝐤𝐬-𝐠𝐨𝐯.𝐧𝐞𝐭, počev od danas do 16.03.2021. god. Žalba mora da sadrži jedinstveni identifikacioni broj poreskog obveznika ili u slučaju da poreski obveznik ne poseduje jedinstveni identifikacioni broj, mora da sadrži fiskalni broj.

U smislu obaveštenja Komisije za žalbe od 26.01.2021.god, uzimaće se u obzir samo žalbe podnete od danas i nadalje. Takođe, razmatraće se samo žalbe u vezi sa subvencionisanjem linije za zarade u okviru Paketa za ekonomski oporavak, podnete od 01. 02. 2021. god.i nadalje, u skladu sa mandatom Komisije za žalbe.

S poštovanjem,
Komisija za žalbe
MINISTARSTVO FINANSIJA
ankesa.mf@rks-gov.net


𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐢𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞

Dear taxpayers,

Following the notification of the Complaints Commission, published on the website of the Ministry of Finance, dated 26.01.2021, the Complaints Commission notifies the taxpayer that decision no. 03/59 of the Government of the Republic of Kosovo, with a budget allocation of six million five hundred thousand euros (6,500,000.00 €), as a continuation of decision no. 10/33 with a budget allocation of sixty million euros (60,000,000.00 €) was executed.

Taxpayers who assess that they meet the criteria and have not received a subsidy, can file a complaint to the e-mail 𝐚𝐧𝐤𝐞𝐬𝐚.𝐦𝐟@𝐫𝐤𝐬-𝐠𝐨𝐯.𝐧𝐞𝐭, starting from today until 16.03.2021. The complaint must contain the unique identification number of the taxpayer or in case the taxpayer does not possess the unique identification number, it must contain the fiscal number.

In the sense of the notification of the Complaints Commission dated 26.01.2021, only the complaints submitted from today onwards will be considered. Also, in accordance with the mandate of the Complaints Commission only the complaints related to the subsidy of the payment line within the Economic Recovery Package, submitted from 01.02.2021 onwards will be reviewed.

With respect,
Complaints Commission
MINISTRY OF FINANCE
ankesa.mf@rks-gov.net

Ju gjithashtu mund të pëlqeni